Lekarz rodzinny

Centrum Medyczne Osieczna

Jak zostać naszym pacjentem?

Aby zapisać się do Centrum Medycznego Osieczna wystarczy przyjść do naszego Centrum  i wypełnić formularz rejestracyjny oraz oświadczenie. Zarówno formularz rejestracyjny (tzw. deklarację wyboru) jak i oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przynieść osobiście.

Deklaracja wyboru lekarza

Formularz upoważnienia

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej

Jak wypełnić deklarację?

Dzieci, które nie ukończyły 2 miesiąca życia

W formularzu deklaracji wyboru należy wypełnić następujące części:

 1. Deklarację wyboru lekarza
 2. Deklarację wyboru pielęgniarki
 3. Deklarację wyboru położnej

Dzieci, które nie ukończyły 18 lat

W formularzu deklaracji wyboru należy wypełnić następujące części:

 1. Deklarację wyboru lekarza
 2. Deklarację wyboru pielęgniarki
 3. Dziewczynki dodatkowo deklarację wyboru położnej

Deklarację dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

Dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

Dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

Dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
 • lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!
Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!

 

Lekarz rodzinny

Centrum Medyczne Osieczna to centrum zapewniające kompleksową opiekę medyczną w zakresie medycyny rodzinnej. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej, kompleksowej opieki medycznej dla wszystkich pacjentów.

Jolanta Jabłońska-Lisiecka

Medycyna rodzinna

Magdalena Ruszkiewicz

Medycyna rodzinna

Marcin Brzostowski

Medycyna rodzinna

Lekarz pediatra

Centrum Medyczne Osieczna to centrum zapewniające kompleksową opiekę medyczną w zakresie medycyny rodzinnej. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej, kompleksowej opieki medycznej dla wszystkich pacjentów.

Jagoda Wolniak

Pediatra

Joanna Szulczyńska

pediatra

CZY ZAPLANOWAŁEŚ KOLEJNĄ WIZYTĘ?

Zadzwoń teraz 61 282 30 37, aby umówić się na kolejne spotkanie!